Mostní prohlídky

Povinnost měst a obcí

Z  Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů v § 8 č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, vyplývá zákonná povinnost obcí a měst provádět pravidelné mostní prohlídky. Za dodržování stanovených intervalů hlavních prohlídek odpovídá vlastník/správce mostu.

Každý most a propustek by měl být také v evidenci a zaveden v tzv. mostním archivu.

Naše služba

Zajišťujeme hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 73 6221. V rámci mostních prohlídek, zjistíme závady a navrhneme opatření.

  • Spolupracujeme s firmou zajišťující výstavbu mostů, s projekční kanceláří a firmou na diagnostiku mostů a zajištění přepočtů zatížitelnosti.
  • Tato služba zahrnuje kompletní pasportizace všech objektů ve Vaší správě, zavedení do online systému, vystavení protokolu s diagnostikou, popisem závad a návrhovými opatřeními.
  • Zajišťujeme také stavební a nestavební údržbu mostů.

Druhy prohlídek

Hlavní prohlídka

V průběhu hlavní prohlídky se prověřují všechny části mostu z hlediska jejich spolehlivosti, což zahrnuje únosnost, životnost, použitelnost a zachování bezpečného provozu. Při prohlídce misí být zajištěna přístupnost konstrukce.

Hlavní prohlídka musí být také provedena před uvedením do provozu nebo po rekonstrukci.

Pravidelná hlavní prohlídka se provádí v intervalu nejdéle 6 let při klasifikačním stupni I až III, nejdéle pak 4 roky pro stupeň IV a nejdéle 2 roky při klasifikačním stupni V a horším. U dřevěných mostů je interval vždy 2 roky.

Běžná prohlídka

Při běžné prohlídce se hodnotí pouze přístupné části mostu, které jsou dostupné bez demontáže či odstranění jiných částí. Sleduje se bezpečnost a použitelnost spodní stavby, nosné konstrukce, dutin včetně volných kabelů, ložisek, povrchu vozovky, funkce odvodňovacího zařízení, záchytného zařízení, cizích zařízení i území pod mostem.

Na základě běžné prohlídky se navrhují opatření pro běžnou údržbu mostu, případně se navrhuje provedení hlavní nebo mimořádné prohlídky.

Běžná prohlídka se provádí nejméně jednou ročně, pokud není most hodnocen jako uspokojivý a horší. V tom případě se běžná prohlídka provádí dvakrát ročně.

Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provádí po živelných pohromách, nehodách na mostě či pod ním, při zjištění pohybu svahů v okolí nebo po výskytu důlních škod v bezprostředním okolí mostu na poddolovaném území. K mimořádné prohlídce dochází i před a po průjezdu nadměrných nákladů nebo při zjištění neobvyklého chování konstrukce při průjezdu vozidel.

Mimořádná prohlídka je doporučována před uplynutím záruční doby na určitou část konstrukce.

Kontrolní prohlídka

Kontrolní prohlídku neprovádí správce mostu, ale jemu nadřízený správní úřad. Provádí se především kontrola provádění běžných a hlavních prohlídek, dodržování jejich termínů, rozsahu a kvality. Provádí se zpravidla v intervalu čtyř let, nejdéle v intervalu šesti let.

Menu