Běžná údržba silnic

Jednou z našich aktivit, které se v průběhu roku věnujeme, je běžná údržba silnic. Jedná se o drobnější práce okolo pozemních komunikací a jejich okolí. Pojďme se nejdříve podívat, co nám o údržbě silnic říkají zákony.

Údržbou silnic se dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb. rozumí soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek, a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu.

Běžná údržba zahrnuje zejména drobné, místně vymezené práce, potřebné na základě výstupů z pravidelných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o čištění vozovek, odstraňování závad dopravního značení, údržbu krajnic či příkopů nebo mostů, a součástí je také revize dopravního značení a dalšího příslušenství včetně čištění.

Údržbu silnic můžeme dále rozdělit dle období na letní a zimní. Každé období s sebou nese své potřeby a specifika, v závislosti na aktuálním počasí.

letní údržbou se pojí především tyto činnosti:

  • čištění vozovek tlakovou vodou
  • čištění vozovek samosběrem
  • výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem
  • frézování lokálních poruch vozovky
  • údržba krajnic, příkopů, rigolů
  • údržba zdrží, vpustí, šachet
  • štěpkování, likvidace polomů, řez a průklest, likvidace pařezů, kácení
  • kosení travních porost
  • odstraňování závad dopravního značení
  • čištění kanalizačních vpustí
Menu